A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Obsługa klienta w jednostkach administracji to przede wszystkim przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego. Kursanci zdobywają też elementarną wiedzę z zakresu pstępowania administracyjnego oraz finansów publicznych.

1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

Uczeń:

1) rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;

2) rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;

3) rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;

4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;

5) promuje nowoczesny model administracji publicznej;

6) rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;

7) korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;

8) rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;

9) ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;

10) określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;

11) stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;

12) sporządza umowy cywilnoprawne;

13) sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;

14) wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w jednostce administracji;

15) określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

16) stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego

Uczeń:

1) przestrzega zasad postępowania administracyjnego;

2) wszczyna postępowanie administracyjne;

3) ustala właściwość organu administracyjnego;

4) informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;

5) wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;

6) podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;

7) prowadzi rozprawę administracyjną;

8) sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;

9) sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;

10) pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;

11) wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;

12) wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;

13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;

14) stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.

3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

Uczeń:

1) określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;

2) analizuje budżet jednostki organizacyjnej;

3) charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego;

4) sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;

5) sporządza typowe sprawozdanie budżetowe.

Atrakcyjne kursy zawodowe

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami to kurs przeznaczony dla przyszłych projektantów oraz administratorów lokalnych sieci komputerowych w małych i dużych firmach.

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych to obszar rachunkowości z zakresu sfery publicznej. Kursant szkoli się między innymi z prawidłowego rozliczania podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych danin publicznych.

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Obsługa klienta w jednostkach administracji to przede wszystkim przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego. Kursanci zdobywają też elementarną wiedzę z zakresu pstępowania administracyjnego oraz finansów publicznych.

Facebook